BRASS WIRE
BRASS WIRE
3SB1
  1. 순동과 아연의 합금으로 구성된 표준 방전가공용 황동와이어로, 다양한 가공환경에 적용가능한 범용 EDM WIRE이다.
  2. 파우더 발생방지를 위한 표면처리와 우수한 직진성으로 원활한 자동결선이 가능하다.
Product
NO.
Diameter(mm) Tensile Strength Conductivity Color Spool
Size Tolerance N/mm2 Type P3 P4(P5) P10 P20(15) D125 D160 D200 D250
3SB1-10H 0.10 +0
-0.002
≥940 Hard 21% GOLD
3SB1-15H 0.15
3SB1-20H 0.20
3SB1-25H 0.25
3SB1-30H 0.30
3SB1-33H 0.33
3SB1-35H 0.35
3SB1-10S 0.10 +0
-0.002
460~520 Soft 21% GOLD
3SB1-15S 0.15
3SB1-20S 0.20
3SB1-25S 0.25
3SB1-30S 0.30
3SB1-33S 0.33
3SB1-35S 0.35



BRASS WIRE
3SB2
  1. 아연합금이 추가되어 3SB1에 비해 가공속도가 빠르며 좀더 만족스러운 정밀가공이 가능하다.
  2. 파우더 발생방지를 위한 표면처리와 우수한 직진성으로 원활한 자동결선이 가능하다.
Product
NO.
Diameter(mm) Tensile Strength Conductivity Color Spool
Size Tolerance N/mm2 Type P3 P4(P5) P10 P20(15) D125 D160 D200 D250
3SB2-10H 0.10 +0
-0.002
≥1000 Hard 23% GOLD
3SB2-15H 0.15
3SB2-20H 0.20
3SB2-25H 0.25
3SB2-30H 0.30
3SB2-33H 0.33
3SB2-35H 0.35
3SB2-10S 0.10 +0
-0.002
460~520 Soft 23% GOLD
3SB2-15S 0.15
3SB2-20S 0.20
3SB2-25S 0.25
3SB2-30S 0.30
3SB2-33S 0.33
3SB2-35S 0.35

SPOOL / PACKING INFO

  • SPOOL INFO.
Spool Type Dimension(mm)
D1 D2 L1 L2 D3
P3 130 80 110 90 21
P5(P4) 160 90 114 90 21
P10 200 90 134 110 25
P20(P15) 250 110 140 110 34
D125 125 80 125 100 16
D160 160 100 160 128 22
D200 200 125 200 165 22
D250 250 160 200 160 22
  • PACKING INFO.
Spool TypeWeight
KG/1EA
Packing(1 BOX)
EAKGSIZE
P33618CUSTOMIZE
P5(P4)5 420
P1010220
P20(P15)20120
D1253618
D1608216
D20015115
D25025125
  • HOW TO ORDER
Product NO.Packing(1 BOX)Qualtity
(BOX or KG)
ORDER
3SB1-15HP510 BOX3SB1-25H-P5-10BOX
3SB2-25SP101000KG3SB2-25S-P10-1000KG