EDM ACCESSORY


EDM FILTER

일반형

  PRODUCT NO. FILTER SIZE PRESSURE
1 EF-01 150X35X345 External
3-5micron
2 EF-17 260X29X340 External
3-5micron
3 EF-20 300X29X500 Internal
3-5micron
4 EF-23 260X46X280 External
5 EF-26 300X46X340 Internal
3-5micron
6 EF-27 260X46X400 Internal
3-5micron
7 EF-28 150X31X375 Internal
3-5micron
8 EF-28M 150X31X364 Internal
3-5micron
9 EF-28M/M 150X31X364 Internal
3-5micron
10 EF-35 340X46X300 Internal
3-5micron
11 EF-39 300X58X500 Internal / External
3-5micron
12 EF-40 340X46X450 Internal
3-5micron
13 EF-42 300X46X500 Internal / External (with Nipple)
3-5micron
14 EF-45 300X46X400 Internal / External (with Nipple)
3-5micron

표준형

  PRODUCT NO. FILTER SIZE PRESSURE
1 EHF-40 300X500
(Center Nipple)
Internal
3-5micron
2 EHF-41 300X29X250 Internal
3-5micron
3 EHF-42 300X29X500 Internal
3-5micron
4 EHF-43 340X46X300 Internal / External
3-5micron
5 EHF-43C 340X300 Internal
3-5micron
6 EHF-43F 340X300
(Side Nipple)
Internal / External
3-5micron
7 EHF-43FC 340X300
(Center Nipple)
Internal
3-5micron
8 EHF-44 300X29X500 Internal
3-5micron
9 EHF-45 340X450
(Side Nipple)
Internal / External
3-5micron
10 EHF-45MC 340xG1/2"x450
[340x19x450]
/ Center Nipple
Internal
3-5micron
11 EHF-45C 340XG3/4"X450
[340X25X450]
Internal
12 EHF-45BC 340X450 Internal
3-5micron
13 EHF-46 300X250
(Center Nipple)
Internal
3-5micron

고급형

  PRODUCT NO. FILTER SIZE PRESSURE
1 EMF-340F 340X46X300 Internal
Center
2-3micron
2 EMF-340FK 340X300 Internal
2-3micron
3 EMF-340FKB 340X300 Internal
2-3micron
4 EMF-400FKB 340X340 Internal
2-3micron

DRILL EDM FILTER

PRODUCT NO. FILTER SIZE PRESSURE APPLICABLE MAKER
HD-450 200X450 Internal NSD500
DHF-43 340x46x300 Internal / External NSD500

TUBE ELECTRODE

철저한 품질관리로 생산된 전극관은 어떠한 형태에서도 정확한 사이즈를 유지하고 있으며 직진성 또한 매우 우수하다.

여러 공정에서도 뛰어난 성능을 보이며 전극관의 잔량이 남지 않는 실용성을 보장한다.

Material : Brass, Copper

Tube Shape

규격

 COPPER TUBE BRASS TUBE
O.D. (mm) O.D. Tolerance (mm) I.D. (mm) I.D. Tolerance (mm) Length (mm) O.D. (mm) O.D. Tolerance (mm) I.D. (mm) I.D. Tolerance (mm) Length (mm)
0.07 +0 -0.00 0.01~0.07 200
0.08
0.09
0.10 0.10 +0 -0.00 0.01~0.07 200
0.12 0.12
0.13 0.13
0.15 0.15
0.17 0.17
0.20 +0 -0.01 0.10 +-0.02 300~400 0.20 +0 -0.01 0.10 0.10
0.25 0.25
0.30 0.12 0.30 0.12 0.12 400
0.35 0.35
0.40 0.15 0.40 0.15 0.15
0.45 0.45
0.50 0.18 0.50 0.18 0.18 400~600
0.60 +0 -0.02 0.20 0.60 +0 -0.02 0 / -0.02 0.20
0.70 0.70 0 / -0.02
0.80 0.30 0.80 0 / -0.02 0.30
0.90 0.90 0 / -0.02
1.00 1.00 0 / -0.02
1.10 1.10 0 / -0.02
1.20 0.40 1.20 0 / -0.02 0.40
1.30 1.30 0 / -0.02
1.40 1.40 0 / -0.02
1.50 0.45 1.50 0 / -0.02 0.45
1.60 0.50 1.60 0 / -0.02 0.50
1.70 1.70 0 / -0.02
1.80 0.60 1.80 0 / -0.02 0.60
1.90 1.90 0 / -0.02
2.00 2.00 0 / -0.02
2.10 +0 -0.03 0.70 +-0.03 2.10 +0 -0.03 0 / -0.02 0.70
2.20 2.20 0 / -0.02
2.30 2.30 0 / -0.02
2.40 0.80 2.40 0 / -0.02 0.80
2.50 2.50 0 / -0.02
2.60 2.60 0 / -0.02
2.70 0.90 2.70 0 / -0.02 0.90
2.80 2.80 0 / -0.02
2.90 2.90 0 / -0.02
3.00 1.00 3.00 0 / -0.02 1.00


  1. 모든 EDM MACHINE 의 소모품 취급 가능